Zásady zpracování osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Základní informace

Cílem společnosti Panasoft s.r.o. a dceřiné společnosti Panasoft servis, spol. s r.o. je transparentní přístup ke zpracování osobních údajů, a proto podává následující informace.

Společnosti:

  • Panasoft s.r.o., se sídlem Frostova 346/3, Petrovice, Praha, PSČ 109 00, IČO 25086201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 48486/MSPH a
  • Panasoft servis, spol. s r.o., se sídlem Purkyňova 104, Lanškroun-Vnitřní Město, PSČ 563 01, IČO 25992317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 18812/KSHK

(dále jen „Panasoft“) provozují servis a prodej telekomunikační a výpočetní techniky.

Panasoft jako správce osobních údajů vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech zákazníků a jiných subjektů, a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává.

Zpracování osobních údajů zákazníků probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími předpisy.

Panasoft se při zpracování informací o zákaznících řídí platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.

Co shromažďujeme?
Panasoft shromažďuje především informace zadané do kontaktního formuláře. Zpracováváme tak zásadně jen a pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Jak lze manipulovat s osobními údaji?
Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Osobní údaje je také možno vymazat z databáze společnosti. Písemné žádosti zasílejte na e-mail info@panasoft.cz.

Na Vaši žádost můžeme zaslat zakoupené či servisované zboží přepravní společností. V tomto případě poskytujeme osobní informace přepravci. Jedná se především o Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo a e-mail, na kterém Vás může dopravce kontaktovat. Vámi zvolený dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat. Dopravce by Vám bez těchto údajů nebyl schopen vyzvednout nebo doručit zakoupené/servisované zboží. Nezbytné údaje poskytneme dopravci na základě Vašeho požadavku.

K čemu tyto údaje používáme?
Potřebujeme znát adresu, na kterou máme zboží dopravit, kontaktovat Vás v případě doplňujících dotazů nebo Vám poradit či doporučit produkty naší nabídky. Vámi poskytnuté informace tak především umožňují s Vámi vůbec komunikovat a vytvořit příslušnou objednávku.

Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Kamerové systémy na našich provozovnách
Automaticky zpracováváme záznamy z kamer na našich provozovnách.

U všech našich provozoven jsou umístěny kamerové systémy. U vstupu do monitorovaných prostor je vždy umístěna tabulka upozorňující, že vstupujete do prostor, které jsou monitorovány. Zaznamenáván je pouze obraz. Kamery na provozovnách máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti a ochrany zdraví osob. Provozovatelem kamerového systému jsme my, společnost Panasoft. Zaznamenané údaje nikomu neposkytujeme a záznamy uchováváme pro nezbytnou dobu, která je zapotřebí k zajištění oprávněného zájmu, který používáním kamerových systémů sledujeme.

Po jak dlouhou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

Vaše kamerové záznamy standardně ukládáme po dobu 90 dní. Pakliže v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policie, soud apod.) předat. V takovém případně nejsou záznamy po 90 dnech mazány, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Ochrana Vašich osobních údajů
Velmi nám záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto jsme podnikli taková opatření a zajistili bezpečnost veškerých údajů, především abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití těchto údajů. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizovaná, tak aby byla zajištěna absolutní bezpečnost Vašich osobních údajů.

Jaká máte práva v souvislosti s ochrannou osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Koho kontaktovat chci-li další informace nebo uplatnit výše zmíněna práva?
V případě jakýchkoliv připomínek či podnětů k šetření ohledně Vašich osobních údajů nás kontaktujte na emailovou adresu: info@panasoft.cz.